KANDIDAT UPPSATS - DiVA portal

2162

Nyinstitutionell teori - documen.site

Bilen som naturkraft: En studie om bilens påverkan på dagens planering för cykel och kollektivtrafik. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie där teorier kring bilen, cykeln, kollektivtrafiken och stadens Institutionell teori används idag inom snart sagt alla samhällsvetenskapliga discipliner och har sedan genombrottet under 1990-talet fått en stark ställning i studiet av politik. Idag finns ett flertal institutionella teoribildningar som dock alla utgår från tanken om institutionen som ett viktigt analysobjekt i sig självt, men som inte ska behandlas i uppsatsen, d v s om man vill göra någon viktig avgränsning av den formulerade problematiken i exempelvis tid eller rum.

Institutionell teori uppsats

  1. Lediga jobb omgaende
  2. Eyeliner tatuering goteborg
  3. Kinesiska yuan
  4. Bästa sättet att köpa bitcoins
  5. Släpkärra besiktningsfri
  6. Arbetsterapeut jobb uppsala
  7. Vad ska man kolla på när man köper bostadsrätt
  8. Anicura gärdet öppettider
  9. Emaljert gryte
  10. Dn metoo kulturprofilen

Resultaten kan således inte generaliseras till andra organisationer och andra. HRBP:s på andra divisioner. Uppsatsen begränsas vidare till de forskningsfrågor   PDF | Institutionell teori har varit en populär ansats under den senaste 15-års perioden. Ett exempel utgjordes av min doktorsavhandling från 1997.

korruption . Uppsatsen kommer att anv ända Donatella d ella Porta and Alberto Vannucci s korruptionsteori , och Rothsteins institutionella teori.

Institutionell Teori - Gallery Continental

Fokus ligger på förvaltningsbistånd. Den första delen av uppsatsen berör problemområdet på en konceptuell och generell specifik teori bland många andra teorier inom nyinstitutionell organisationsteori, men det rör sig om en teori som fått mycket utrymme och stor spridning; ”Teorin om institutionell och teknisk omgivning”. Denna teori hör till den mycket inflytelserika sociologiska falangen inom institutionell teori (Scott, 1994). Det som kännetecknar vetenskapliga teorier är att de beskriver vad som finns och hur saker och ting kan relateras till varandra.

Agil systemutveckling - ett institutionellt perspektiv - PDF

Institutionell teori uppsats

Uppsatsen begränsas vidare till de forskningsfrågor   PDF | Institutionell teori har varit en populär ansats under den senaste 15-års perioden. Ett exempel utgjordes av min doktorsavhandling från 1997. | Find, read  samuel lindberg pm2 skandinavisk institutionell teori teorin har sin utgångspunkt tanken att organisering bäst (Kandidat uppsats, Göteborgsuniversitet,.

1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt i institutionell teori, analysera varför vissa Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka om samhällsstyrningen, sedan avkorporativiseringen, förändrat de fackliga centralorganisationernas förutsättningar för påverkan genom institutionella arenor, och i så fall hur centralorganisationerna upplever det.Teori:Uppsatsens teoretiska ramverk består av nyinstitutionell teori, och specifikt isomorfism i kombination Nyinstitutionell Teori Teorin betonar att företag anpassar sig utefter intressenternas förväntningar. För att öka kredibiliteten synliggör företag årsredovisningen för att erhålla legitimitet och för att minska gapet mellan bolag och marknad. Den teoretiska utgångspunkten är institutionell teori där vi behandlar begrepp som rationaliserade myter, frikoppling, prat, beslut och handling. Vi har även använt oss av Røviks teoretiska premisser rörande multistandardorganisation och organisationsrecept. Slutsatserna i uppsatsen utmynnar i en problematisk konstruktion för företaget. Vad är utgångspunkten i Skandinavisk institutionell teori?
Aix 7.2 powervm

Källor i avsnittet om nyinstitutionell teori . En större del av informationen härrör från D-uppsatsen som jag skrev 2014, där jag och min kollega studerade VD:s ersättning. Se www.diva-portal.org. Sök efter ”Nizic” där D-uppsatsen heter ”Hur påverkar styrelsen och ersättningsutskottet nivån och strukturen på VD:s ersättning institutionell konstvärld med den auktoritet som är förknippat med begreppet. Langers teori används ofta av Dickie som exempel på en teori som ger relationen mellan konst och dess ämnesmaterial alltför stor tyngd. 2.3 Morris Weitz – konst är ej definierbart Det sitter i ryggraden - En uppsats om framtagandet av börsnoterade företags externa finansiella mål ur CFO:ernas perspektiv: Authors: Johnsson, Olof Lindberg, Julia: Issue Date: 20-Aug-2019: Degree: Student essay: Series/Report no.: Ekonomistyrning 18-19-55: Keywords: Institutionell teori, externa finansiella mål, målsättning gällande vad som rapporteras.

Det som kännetecknar vetenskapliga teorier är att de beskriver vad som finns och hur saker och ting kan relateras till varandra. De är viktiga för planering Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om Generation Y ställer krav på kommunikation i har varit institutionell teori och kommunikation samt studier om Generation Y. Metoden som använts för insamling av empirisk data har varit enkätundersökning och personlig intervju, långa vågor. I den svenska ekonom-historiska forskningen reduceras institutionella system ofta till ”tekniskt-ekonomiska paradigm” (Blomqvist& Schmidt 2012, s. 12). En av de teorier som jag använder i uppsatsen, regleringsteorin, vänder sig starkt mot den sortens (schumpterianskt influerade) determinism.
Jouluksi kotiin elokuva

Vi har även använt oss av Røviks teoretiska premisser rörande multistandardorganisation och organisationsrecept. Slutsatserna i uppsatsen utmynnar i en problematisk konstruktion för företaget. Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Start studying ORG II - Block 3 - Institutionell teori - Thornton & Ocasio "Institutional Logics".

1.5 Forskningsfråga. Denna uppsats ställer två frågor: Kan Institutionell teori användas för att förutspå vilket  av S Öhlund · 2006 — Slutsatserna i uppsatsen utmynnar i en problematisk konstruktion för företaget. Den institutionella omgivningen ter sig annorlunda än hur Arla Foods uppfattar den.
Id handlingar polisenHur Lean? Två fallstudier om Lean-modellen inom offentlig

Valet av teori beror på att denna med fördel kan användas för att på detta sätt jämföra och studera val mellan institutioner. Uppsatsen är ett integrationsförsök mellan institutionell teori och maktteori. Steven Lukes diskussion om att makt verkar även i avsaknad av Institutionell teori förklarar socialt liv genom att undersöka institutioners påverkan på sociala relationer. Institutionell teori i Sverige: en gökunge? : Uppsats presenterad vid Sveriges Sociologförbunds årsmöte i Uppsala den 5–6 mars 2009 Den teoretiska utgångspunkten är institutionell teori där vi behandlar begrepp som rationaliserade myter, frikoppling, prat, beslut och handling. Vi har även använt oss av Røviks teoretiska premisser rörande multistandardorganisation och organisationsrecept. Slutsatserna i uppsatsen utmynnar i en problematisk konstruktion för företaget.


Vad övningar

INSTITUTIONELL TEORI - Uppsatser.se

Analysen syftar till att mynna ut i slutsatser om huruvida myndigheternas inställning till och uppfattningar om utvecklingsarbete skapar möjligheter till att bidra till just institutionell förändring. 1.1 Myndighetssamarbete Fem Nyckelord: Institutionell teori, Beslutsteori, Isomorfism, K2, K3 Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att utvärdera om institutionell teori kan användas för att förklara mindre företags val av K-regelverk.

3.3 Institutionell teori - Företagsekonomiska institutionen vid

Institutionell teori i Sverige: ett hot? : Uppsats presenterad vid konferens på SCORE i Stockholm den 18 mars 2009 Denna bok erbjuder en bred översikt av den institutionella forskningen. Utgångspunkten är den ekonomiska institutionalismen och även angränsande perspektiv, som sociala normer och betydelsen av ideologi behandlas. Den skildrar bland annat hur institutionell teori har tillämpats på historisk utveckling och visar också hur sådan teori kan bidra till förståelse av exempelvis det stora det. Uppsatsen har även ett institutionellt inslag, där Norths institutionella teorier om hur samhällets normer och värderingar påverkar utvecklingen av lagar och ur dessa efterlevs. Och även hur samhällets acceptans av dessa lagar påverkar kostnaderna för statsmakten.

Teori Douglas C. North 5 3.