Lämna ut en allmän handling Rättslig vägledning Skatteverket

8745

Allmänna handlingar och diarium - Uppsala kommun

Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. Registrera och arkivera. Utlämnande av allmänna handlingar. Lyssna. Ifall du vill begära fram en handling kan det vara bra att känna till vad som gäller vid en sådan begäran. När du vill begära fram en allmän handling kräver vi inte att du ska tala om vem du är och varför du begär fram handlingen. 2018-11-13 Digitalt utlämnande av allmänna handlingar.

Utlamnande av allman handling

  1. Asset management group
  2. Läkarintyg körkort motala

Kommun får JO-kritik – lät advokat delta i ärende om utlämnande av allmän handling. Publicerat:6 september, 2019. Justitieombudsmannen (JO) har i ett nytt   19 jun 2019 Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en Frågor relaterade till hantering av begäran om utlämnande av  Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). om till exempel utlämnande av handlingar för olika upphandlande organisationer. 1 jan 2006 Ekonomistyrningsverket (ESV) får då och då frågor från myndigheter och andra om avgiftsuttag vid utlämnande av kopia av allmän handling.

Alla undantag från denna regel måste  Dubbelsidig kopia räknas som två sidor.

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Det innebär i praktiken att du ska få ta del av handlingen omedelbart eller inom  Taxa för utlämnande av allmänna handlingar. § 1 Allmänt om allmänna handlingar. Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning  Möjlighet finns att ta del av handlingen på stället.

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 Svensk

Utlamnande av allman handling

Ibland kan det, beroende på hur omfattande begäran är vara tillåtet med en viss fördröjning. Bara högst någon eller några dagars väntan är acceptabelt.

Utlämnande av allmänna handlingar Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med begäran,  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  Den som ansvarar för ett utlämnande ska ta fram handlingen samt göra en bedömning av om den är allmän och om den i sådant fall är offentlig  En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måste  Dubbelsidig kopia räknas som två sidor.
Kommit and company

2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 inte anses som allmän handling, om den inte har expedierats eller tagits hand om för arkivering. Det händer att begäran inkommer om utlämnande av handlingar som upprättats inom socialtjänsten. Innan handlingar kan lämnas ut ska en sekretess- och menprövning göras.

Är handlingen allmän?forts. Rent privata brev och meddelanden är inte allmänna handlingar. Minnesanteckningar, utkast, koncept och andra ”kladdar” är inte allmänna handlingar. De har snarare status av Information och svar på frågor kring utlämnande av allmänna handlingar finns i den till taxan tillhörande instruktionen. 1.3 Kommunens rätt att ta ut avgift för kopia eller avskrift av allmän handling Denna taxa gäller för kopior med mera av sådana handlingar som är allmänna Avgift för kopior. Den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen om den ska lämnas ut.
Körkort mc a2

Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling.

Tillämpning av taxan.
Klas gustafson


Taxa för kopior av allmänna handlingar - Alingsås kommun

Kan jag överklaga ett utlämnande av allmän handling? Följ flödesschemat i bilaga 1 för att se om handlingen är en allmän och offentlig handling. Läs mer om allmänna handlingar i ”  Annan än patienten själv har rätt att begära ut en journalhandling då dessa är allmänna handlingar som omfattas av sekretess. Om en sådan begäran inkommer  För utlämnande av allmänna handlingar som redan finns lagrade i elektronisk form ska ingen avgift tas ut. Kommuner är inte skyldiga att lämna ut  Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess.


Trafikverksskolan ängelholm

Utlämnande av allmän handling och sekretess

Med handling förstås en framställning i skrift eller bild men också en upptagning som man kan läsa, avlyssna eller på annat Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör man få se den med en gång. Utlämnande av allmän handling En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Krav på skyndsam handläggning!

Rätten att ta del av allmän handling - Högsta

Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. utlämnande av allmän handling (Ju 2016:C). Den 2 juni 2017 presenterade utredaren sitt förslag i departementspromemorian Frekventa och omfatt-ande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37). En sam-manfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2.

Rätten att ta del av en allmän offentlig handling gäller oavsett om handlingen Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar 7 (16) • loggfiler som visar internetaktiviteter och besökta hemsidor (brandväggsloggar, globalfiler, historikfiler, cookies etc.) som finns kopplat till dina arbetsverktyg (dator, Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan kommunen enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift.